ຂ່າວບໍລິສັດ

ບໍລິສັດຈັດການກວດກາດ້ານຮ່າງກາຍຂອງພະນັກງານ.

2018-04-04

ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດ, ພະນັກງານທັງຫມົດທີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 1 ປີໃນ Landsign ເຮັດການກວດກາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.