ຂ່າວບໍລິສັດ

ແຈ້ງການວັນພັກ: ວັນພັກບຸນມັງກອນຈາກວັນທີ 17 ເດືອນມິຖຸນາທີ 18 ມິຖຸນາ.

2018-06-16

Notification of holiday:Dragon ເຮືອ Festivalວັນພັກຈາກ 17 ມິຖຸນາ 18 ມິຖຸນາ.


The Dragon ເຮືອ Festival is celebrated on the fifth day of the fifth month of the Chinese calendar.


The Dragon ເຮືອ Festival in China is in honour of the famous ancient poet, Qu Yuan.


ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດສໍາລັບການແຂ່ງຂັນເຮືອມັງກອນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພາກໃຕ້.