Amazon àºàº-àºµà » ˆàº » ີຠີຠ» ີຠ»à»àºªàº» ˆàºªàº¸àº »àºªàº»à»€»

Amazon àºàº-àºµà » ˆàº » ີຠີຠ» ີຠ»à»àºªàº» ˆàºªàº¸àº »àºªàº»à»€»

Amazon àºàº àºµà ˆàº ˆàº ີຠີຠີຠີà ààààສົສົສົສົສົສົວà»àºªàº» ˆàº²àº »àº§àº» ±àº™, 15 ຫລອດ, ສີຂາວອົບອຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ.

ຕົວແບບ:XLTD-300A

ສົ່ງສອບຖາມ

ລາຍະລະອຽດສິນຄ້າ

Sແຜງ Olar: Monocrystal
à»àºšàº»à»àຕ£àº£: 1 * 600mAh NI-MH à»àºšàº»à»à»àº»•
ປະເພດໄຟ LED: 1 * ໄຟ LED ສົດໃສ 10lumen
ວàºàºàºàºªàºàºàºàºàºàº¸àº¸àº¸àº¸àº¸à ˆàºªà ˆàºªà ˆàºªà າàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàº
ຂຠ°àº«àº™àº²àº»: 12 * 12 * 42 ຊົ
àº™à‰‰àº²àºàºàºàºàºàº 0.2 0.2: 0.22 àºàº»

Amazon Best Seller Solar LightAmazon Best Seller Solar Light

  • ບໍ່ມີ - HASSLEINSTALLATION! àºàà»àºàºàº²àºàº²àºàºàº• ິຠ»àº•±à» E AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS!!! ມີບà àààຠວຂà ວຂà ààà€€€€€€€ ˆàº¡àºµ ˆàº¡àºµ ˆàº¡àºµ ˆàº¡àºµ ˆàº¡àºµ! ດ à»àº²à»àº²à»àº²à ີຠàº-™àº-àºàº-ົົົົ»»» àºàºàºàºàààສàºàºªàºàºªàºàºªàºàºªàº€€™™±™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™. Turnson à»™™àº•™àºàº²àºàº²àºàº²àºàº²àºàº²àº™™™àº› ິຠ»àº¢àº¹à™™™™™™!
  • 100% SOLAR-POWERED! ຊà»àºàºàºàºàºàºàºàº»à»à»à»à»à»àºŸàºŸà»»» ˆàº » ˆàº » à» ˆàº²àº ™àƒàºŠà»ƒàºŠà‰»à»àºàº». ±àº™™àມààº¡à ˆàº ™àºŸàº£ ີ! ບວàºàºàºàºšàບàºààààºàºàºàº ີຠˆàºªà ˆàºªà າຮàºàºàº²àº®àºàºàº²àº®àºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàº ຼàºàº¼àºà ˆàº²àº ˆàº²àº ™‰‰‰ ˆàº²àº ˆàº²àº ˆàº²àº ™‰‰‰!
  • ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຫຼັກສູງ PREMIUMSTAINLESS STEEL SUPER-BRIGHT! à»àºªàºàºªàºàºªàºàºàº§ààº§à ˆàº²àº ˆàº²àº ˆàº²àº Super Super Bright 15 Lumen ఠຈຠ» àºˆà » ຈà àºàºªàºàºªàºàº»àºªàº» » ˆàº²àº ຂàºàº ຂàºàº ຂàºàº àºàºàºàº ˆàº ˆàº-ˆàº àº-àº-àº-àºàº-ນ-™™-àºàº™-ນ. ຕ±à»àºàºàºàºƒàº»àƒàº»à€»àƒàº»»™™»™™àºàºàºàº™àºàºàºàº™™™™™™™™™ àº-າàºàº²àºàº²àº-ຂàºàº ˆàº²àº-ˆàº²àº ˆàº²àº-™àº²àº-ວາມສູàºàº§àº²àº¡àºªàº¹àº-າàºàº§àº²àº¡àºªàº¹àº--à-à-ƒàº-າ຃àºàààààààààààààààààà. ¡à»àº¥àºàº„ ວາມàºàº§àº²àº¡àº› àºàº»à»„ ພ!
  • ບà»à» ˆàº¡àºµàº »ààºàº»àº»à» ˆàº½àº§àº » ˆàº½àº§àº » ˆàº½àº§àº » ˆàº½àº§àº » ˆàº½àº§àº » ິມຠ°, າàºàº²àºàºàºàº™àº²àº§àº²àº§àº²àº§àº¼àºàº¼àºàº¼àºàº¼àºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàº. ນàºààààາàºàº²àºàº²àºàº²àºàº²àº S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S »‰ ຊີວິດ àº-ˆàº » ˆàº »àº²àº§àº»àº»àº» ຂàºàº »àºªàº» ຂàºàº »àºªàº ຂàºàº » LED ຂàºàº LED ຂàºàº ສàºàºªàº LED LED LED LED LED LED LED » »†à»™àºàº•àºàºàºàºàº¼àº²àºàºàº¼àº²àº! ົາà»àº»àº™àº»à»àົົົົົ ˆàº²àº » ˆàº²àº » ˆàº²àº » ˆàº²àº »à» »àºàº™™àà‰™àºàºàºàºàº²àº²!


Hot Tags: Amazon àºàº àºµà ˆàº ˆàº àºµàº àºµàº àºµàº àºµà ˆàºªàº¸àº àºªàສàສà»àºªà»àºªà»àºªà»àºªà»±»àºªàº»àºªàº»àºªàº»àº» •àº²à»àº§àº±±™, Customized Amazon ized àº, àºµà »àº ˆàº àºµàº àºµà » ˆàºªàº¸àº »à»àºªàº»àºªàº»™»™»™» Amazon àºàº ີà àºµà ˆàº àºµàº àºµàº àºµà àºµà » Light "ແສງອາທິດແສງອາລຸນ, Amazon ຠຂາຠàº, àºµà » ˆàº" ີàº, àºµà » ˆàºªàº¸àº »à» ຕາເ±™™ààà™™àºàº•àºàºàºàºàº, Amazon ລາຄາຖືກ Amazon Amazon àºµàº àºµàº àºµàº àºµà » ˆàºªàº¸àº », Amazon Amazon ຂາຠàº-àºµà » ˆàº » ີàº-ີຠ» ˆàºªàº¸àº »à»àºªàºàºªàºàºàºàº²à€€€™™™‰àºŠàº·‰‰‰‰ Amazon ຠີà-àºµà » ດ ີຠ— àºµà » ˆàºªàº¸àº »à»àºªàºàºªàºàº•àº²à»€àº§àº™™, Amazon àºàº-ົ ˆàº » ີàº-ີຠ» ˆàºªàº¸àº ີຠ»àº²àº¥±àºšàºœàº¹àສົສàºàºªàº»àºªàºàºªàºàºªàº»àºªàº ˆàº²àº » ˆàº²àº ˆàº²àº » ˆàº²àº ˆàº²àº »™àºªàº» ˆàº²àº »™™»™™»™» ™™ Amazon ຜູ້ ຂາຠàºàº ˆàº ˆàº àºµàº àºµàº àºµàº àºµà » ˆàºªàº¸àº » ˆàºªàº¸àº »à»à»à»à»à»à» ‰àºœàºàºàºœàº ິຠààສàºàºªàºàºªàº ˆàº²àº,,,,, ˆàº²àº Amazon, »àºœàº¹à‰ ຂາຠàº-ˆàº » ີຠ» —àºµà » ˆàºªàº¸àº” à»àສàºàº•àº²à»€±àº™, Amazon ຂາຠຠ— àºµà » ˆàº ີຠີຠີຠˆàºªàº¸àº ສàºààààສàºàºªàºàº²àສàº-າà€àºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàºàº ົ ˆà » ˆà » ˆà »àº»àº» ຈີຠ» ຈີຠ» ຈີຠ»™» ຈີຠ» ຈີຠ» ຈີຠ» ຈີຠ»àº®àº»àº®àº»àºªàº» ˆàº²àº ‡,, Amazon ຜູ້ ຂາàº-ˆàº » ີຠ» ˆàº-ີຠ» ˆàºªàº¸àº » ˆàºªàº¸àº »à»à» ˆàº²àº » ˆàº²àº » ˆàº²àº » ຜàºàºœàºàºœàºàº ິຠິຠààສàº,,,, າຕ໠ˆàº² » Amazon Amazon Amazon Amazon” àº-àºµà » ˆàºªàº¸àº ", Amazon ຠ‚ າàºàº — àºµà » ˆàº ີຠີຠີà ີà ຠˆàºªàº¸àº ˆàºªàº¸àº àºàºàº²àາàສàºàºªàºàºªàºàºªàºàºàºàº²ààº²à€™™™, Amazon Amazon àº-ົ ດ ີຠ— àºµà » ˆàºªàº¸àº »à»àºªàºàºªàºàº•àº²à»€»€»àºšàºšàºŸàº» ˆàº²àº » ˆàº²àº » ˆàº²àº » ˆàº²àº » ˆàº²àº » ປະເທດ

Product Tag

ຫມວດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສົ່ງສອບຖາມ

ກະລຸນາຮູ້ສຶກຟລີເພື່ອໃຫ້ຄໍາຖາມຂອງທ່ານໃນແບບຟອມດ້ານລຸ່ມນີ້. ພວກເຮົາຈະຕອບທ່ານໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.