Deck Lights

ພາລະບົດບາດຂອງເຮືອນ້ໍາເຮືອບິນແລະເຮືອໄຟໃຕ້ດິນແມ່ນສໍາຄັນ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ສາມາດສະຫນອງພະລັງງານໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ແສງໄຟຟ້າສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການສະຫນອງພະລັງງານ. ແຫລ່ງແສງສະຫວ່າງແມ່ນເດັ່ນໂດຍ LED ນໍາທິດຂະຫນາດນ້ອຍ. ໄດ້ບັນລຸຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມທີ່ດີ.
View as